Lasītava

Skatīt pēc:
Datuma Popularitātes
W836_the-characteristics-of-creative-children Square81_picture_20517

Marijas Montesori alternatīvā pedagoģija

 

Marija Montesori izveidoja unikālu bērna pašattīstības sistēmu speciāli sagatavotā attīstošajā vidē.

Audzināšanas zinātnes struktūrā Marijas Montesori devums ierindots alternatīvo teoriju grupā. M. Montesori izstrādāto audzināšanas metodi izmanto arī mūsdienās. Tas pierāda šīs metodes efektivitāti, jo pedagoģijas vēsturē ir zināmas daudzas audzināšanas metodes un teorijas, taču retas teorijas guva popularitāti pēc viņu autoru nāves. Brīvas audzināšanas metode, ko izstrādāja Marija Montesori ir viena no tādam. Tas ir izskaidrojams ar to, ka savas atziņas Montesori pierādīja ar zinātni un praksi. Viņa sadarbojās ar daudziem zinātniekiem tajā skaitā arī ar Žanu Piaže un Annu Freidu.

Romas universitātē viņa studēja dabaszinātnes. Tur viņa arī izdarīja savu profesionālo izvēlē – bērnu ārsts. 1896.gada pabeidza Romas universitāti un bija pirmā sieviete, kas ieguva doktora grādu.
Strādājot universitātes klīnikā, Montesori guva pirmo pieredzi darbā ar bērniem. Viņa strādāja ar bērniem ar īpašām vajadzībām, bērniem invalīdiem, atpalikušajiem bērniem. Tolaik neviens ar šiem bērniem īpaši nenodarbojās, nevirzīja tos uz priekšu. Pēc ēšanas lielāka daļa bērnu vārtījās pa grīdu un no maizes taisīja bumbiņas. Bērni bija atstāti paši sev. Nekas nevarēja viņus aktivizēt uz pozitīvām un lietderīgām darbībām. Apkārtēja vide arī nestimulēja šo procesu Šie skati dziļi iespaidoja Mariju Montesori. Viņa nostiprināja domu, kas vēlāk kļuva par viņas pedagoģiskās teorijas pamatnostādni, ka bērniem gan slimiem, gan veselie ir nepieciešama specialā, radošā vide, kur būs koncentrētas visas zināšanās par pasauli, kas caur cilvēces svarīgākajiem domas sasniegumiem būs pieejami bērnam.
M. Montesori sāka nodarboties ar bērnu, kam ir attīstības traucējumi, ārstniecību un apmācību. Pilnībā pārņemta ar ārstniecības problēmām un bērnu apmācību, kuriem ir attīstības traucējumi, Marija Montesori iepazinās ar franču psihiatra E.Segena un G.Itara darbiem un pārņēma ,, pedagoģiskās ārstniecības’’ ideju par dažādām slimības formām. Montesori padziļināti uzsāka pētīt un studēt pedagoģiju un psihiatriju. Kaut gan lielāko uzmanību viņa pievērsa antropoloģijai un tieši tai daļai, kas skāra cilvēka attīstības evolūciju jautājumus un dabas faktorus, kas ietekmēja bērna prāta attīstību. 

1904.gada viņai piedāvāja ieņemt amatu Romas universitātes antropoloģijas katedrā, kuru viņa arī pieņēma, jo tas ļāva Marijai turpināt savus pētījumus. Katedras ietvaros viņa veica dažādus antropoloģiskos pētījumus pedagoģijas jomā. Lai padziļinātu savas zināšanas pedagoģijā, kas, savukārt, palīdzētu antropoloģiskos pētījumos, M.Montesori papildus studēja pedagoģiju koledžā. Šajā laikā Marija Montesori formulēja savas pedagoģijas pamatus, izstrādāja jaunu oriģinālo sensorisko bērna attīstības metodiku. Viņa daudz strādāja ar Segena didaktisko materiālu. Pilnveidoja un papildināja to. Montesori nebaidās nākt klajā ar ļoti pārsteidzīgiem apgalvojumiem, piemēram, viņa uzstāja, ka bērnam pirmsskolas vecumā vairāk interesē rakstīšana nekā lasīšana. Viņa krasi kritizēja pastāvošo izglītības sistēmu par to, ka tā pilnīgi ignorē bērna vajadzības. 
Savus pārsteidzīgus secinājumus viņa radīja arī praktiski.

Marijai Montesori pašai bija dēls. Taču neskatoties uz to, ka viņa nodarbojās ar bērna attīstības un audzināšanas problēmām, savu miesīgo bērnu viņa neaudzināja, bet atdeva bērnu namā. Viņa uzskatīja, ka vairāk ir nepieciešama svešiem bērniem un tā viņa spēs vairāk izdarīt bērnu labā. 
Ar laiku Marija Montesori ir izstrādājusi savu pedagoģisku sistēmu un 1907.gada 6.janvārī tika atvērts pirmais ,, Bērna nams” „Casa dei Bambini” , kura darbība bija pilnīgi izveidota, balstoties uz Montesori pedagoģijas principiem. Tās bija pārbaudījums Marijas Montesori izstrādātai sistēmai. Šajā iestādē viņa bija vadītāja un visu iekārtoja tā, lai dažāda vecuma bērni tur justos omulīgi un ērti. Šī nama atvēršana nebija Montesori pētījumu galarezultāts, bet gan līdzeklis turpmāko pētīju veikšanai. 

Marijas Montesori izstrādātā sistēma izturēja pārbaudi un sākot ar 1909.gadu Montesori pedagoģijas metodiku sāka aktīvi realizēt dzīvē. Tika atvērti daudzi nami, kas darbojas pēc šī principu visā pasaulē. Tika atvērti kursi pedagogiem. Marija Montesori pati konsultēja speciālistus no Londonas, Parīzes, Barselonas utt.
1929.gada Marija Montesori kopā ar savu dēlu atver Starptautisko Montesori asociāciju, kas darbojas arī mūsdienās. 
Otrā Pasaules kara laikā Montesori bija Indijā, kur nodarbojās ar sava pedagoģijas principa popularizēšanu arī tur. Indijā Montesori pavadīja septiņus gadus un apmācīja vairākus tūkstošus pedagogu. 

    1949.gadā Montesori tika nominēta Nobela miera prēmijai.
Marija Montesori nomira 1952.gada 6.maijā un tika apglabāta mazā pilsētiņā Nordvigā. 

Montesori pedagoģijas pamatprincipi

  • Uztvert bērnu kā personību un pilnvērtīgu cilvēku
  • Palīdzēt attīsties bērna vajadzībām, tam tiek dota telpa brīvai izvēlei, palīdzēt bērnam patstāvīgi domāt un darboties
  • Dot bērnam iespēju sekot savām paša mācīšanās spējām, jo bērni nevēlas mācīties kaut ko, bet gan noteiktā laikā noteiktas prasmes (sensitīvās fāzes)
  • Palīdzēt bērniem pārvarēt grūtības, nevis izvairīties no tām

Brīva darbošanās

... ir Montesori pedagoģijas kodols. Bērni paši izvēlas, ar ko nodarbosies. Montesori materiāls, kurš bērniem vienmēr ir pieejams, un skolotāja novērojumi palīdz bērniem izvēlēties ar kuru no materiāliem darboties.

Tad bērns pats izvēlas darba ritmu un darbošanās ilgumu, kā arī to vai viņš vēlas darboties viens vai kopā ar citiem, vai viņš vēlas mācīties vai rotaļāties.

Brīvā izvēle bērnos rada disciplīnu. Tā nāk no bērna un nav audzinātāja izvirzīts nosacījums. Montesori bērnu mājā katrs, kurš pirmo reizi redz mierīgo darba atmosfēru, izmantojot Montesori metodi, ir izbrīnīts.

Montesori skolotājs

... ir palīgs patstāvīgas personības attīstībā. Kad nepieciešams skolotājs dod padomu un palīdz bērnam pašam veikt uzdevumu. Skolotājs pacietīgi strādā ar bērnu un skaidro materiālu pielietojumu un atbalsta bērnu, ja tam nepieciešama palīdzība. Skolotājs veido arī bērnu attieksmi pret apkārtējo vidi un materiālu.

Montesori izstrādātas metodes priekšrocība ir tajā aspektā, ka viņa savas atziņas veidoja nevis uz teorētiskās bāzes, bet gan uz praktiskās pieredzes. Viņa ilgstoši un intensīvi novēroja bērnus dabiskajos apstākļos un uz novērojumu pamatiem izdarīja secinājumus. 
Montesori pārsteidzošie atklājumi par bērniem apstiprināja viņas atziņu, ka bērns ir ne tikai savas personīgās dzīves veidotājs kā bioloģiska būtne, bet arī tās garīgais īstenotājs kā kulturāla būtne. Gluži tāpat kā bioloģiskā spektra jomā ir apgalvojums, ka neviens ,, nevar augt bērna vietā”, arī garīgajā sfērā bērns pats ir sevis veidotājs un neviens nedrīkst to traucēt.

Marija Montesori izrādīja centienus gāzt pedagoģijā autoritāro audzināšanas stilu, kas pievelēja tolaik pedagoģijā.

Montesori savas audzināšanas metodes skaidrojumā lieto specifiskus jēdzienus, tādus kā absorbējušais gars, sensibilitātes periodi utt. M.Montesori pauž tādu filozofisko ideju, ka bērns piedzimst ļoti nevarīgs kā cilvēka dvēseles embrijs – maigs un trausls. Šajā embrijā ir cilvēka dvēseles tīrā būtība, kamēr pieaugušie ir ārkārtīgi komplicēti. Īpašu embrionālo stadiju bērns dzīvo ārpus mātes klēpja. Šo stadiju bērna attīstībā Marija Montesori nosauc par garīgo embriju. Garīgajam embrijam piemīt garīgo impulsu spēja. Šos garīgos impulsus Montesori arī sauc par bērna absorbējošo garu. Tātad ar absorbējošo garu Montesori saprot būtisko spēku, ar kuru notiek intensīva pievēršanās pasaulei, sākotnēju neapzināta, refleksijas un kritikas nespējīga. Precīzāk – ar jēdzienu bērna absorbējošais gars viņa saprot bērna garīgo spēku vai spēju vispusīgi uztvert apkārtējās pasaules iespaidus un nenogurstoši tos savākt un uzkrāt zemapziņas dziļumos. Šajā periodā bērns ,,iesūc” visu pieejamo informāciju, pat tādu, kuru viņš neizprot. Tādējādi Montesori atzīmē, ka šīs periods ir nozīmīgs bērna attīstībā. Bērns nenogurstoši savāc visu informāciju un uzkrāj to zemapziņas dziļumos. Nekad vairs savā dzīvē cilvēks nespēj tik viegli, sekmīgi un bez zaudējumiem mācīties kā absorbējošā gara laikā.
Taču jāsecina, ka unikāla spēja nenogurstoši uztvers informāciju neilgst mūžīgi, bet ar laiku mazinās līdz pilnīgi izzūd. Laikā, kad bērnu veido pavisam atvērtas iespējas noteiktu saturu uztverei, atvērtās iespējas arī mazinās. Tādējādi, absorbējošais gars pats sevi pamazām noārda, un , kad bērns otrajā vai trešajā gadā nonāk pie apziņas un saka ,,es”, absorbējošais gars ir jau zudis par labu progresīvajai apziņas atmodai.

Rūpīgi pētot bērna attīstību Montesori nonāk pie oriģinālā un svarīgā atklājuma savā mācībā. Bērna attīstība nav haotisks process, bet gan iekšējam plānam sekojoša dinamiski mainīga, mērķtiecīga interese. Šos procesus M.Montesori nosauca par ,, sensitīvajiem periodiem”. Viņa ar to apzīmē iekšienē mostošos spēcīgos dzinuļus, kuri ir virzīti uz kādu pavisam konkrētu priekšmetu vai kultūras attieksmi. Šāda sensitīvā perioda laikā bērns jūt sevī motivāciju kādam mērķtiecīgam mācību procesam; un tad viņš mācās ar prieku un nenogurstoši izturību un neatkāpjas, pirms nenonāk līdz iecerētajam rezultātam. Tāpēc Montesori nonāk pie secinājuma, ka bērnu attīstība jāvirza saskaņā ar šo periodu īpatnībām. Montesori veica pētījumus un atklāja šo sensatīvo periodu atbilstību vecumam, proti, izpētīja kādā vecumā kādas bērnam ir intereses, ko viņš grib iemācīties.

Bērnam ir nepieciešama īpaši iekārtota vide. Bērna videi jābūt tādai, kas nodrošina viņam visu un kurā viņš jūtas omulīgi. Bērns ierodas kultūrlietu pasaulē, kuru gadsimtos radījuši pieaugušie cilvēki. Bērnam tā galvenokārt ir mākslīga pasaule, jo to iekārtoja pieaugušie, piepildot to ar dažādām lietām un priekšmetiem, kas ir vai nu par lielu vai nu par mazu bērnam. Tā kā kultūrlietu saturs bērnam neeksistē, ap viņu valda lietu haotiska pārpilnība. Bērns mēģina šajā lietu pasaulē darboties, tāpēc bieži vien uzskata, ka bērns pēc būtības ir nekārtīga būtne, jo šī darbošanās pēc pieaugušo domām izraisa nekārtību. Taču Montesori ievēroja, ka bērns vāc priekšmetus un sakārto tos telpā pēc sava prāta – pats iekārto sev vidi. Šī vide tika nosaukta par bērna pašiekārtošanas vidi. Marija Montesori konstatēja, ka bērnam piemīt raksturīga kārtības mīlestība. Izvēloties un sakārtojot lietas ap sevi, bērns izveido sev orientierus vidē, kas nepieciešami viņa tālākai darbībai šajā vidē.
Vidē, kuru radīja pats bērns, viņš jūtas omulīgāk un drošāk. Priekšmetu sakārtojumā pēc bērna atpazīst sava absorbējošā gara struktūru. Kā arī savas vides radīšanā bērns iegūst patstāvību.
Taču bērns pilnībā nevar radīt sev auglīgo vidi savai pilnvērtīgai attīstībai. Tajā var palīdzēt pieaugušie. Šāda vide ir bērnu iespēju vide. Videi jāatbilst tagadnes kultūrai, jo šajā kultūrā viņam kā pieaugušajam būs jādzīvo un tā tālāk jāattīsta. Videi jāatbilst divām pamatprasībām: 1) tai jāatbilst bērna sensabilitātes periodiem un 2) kultūrdotumiem – valodai, matemātikai, bioloģijai u.c. * šajā vidē vispirms jābūt lietām, kuras pēc lieluma būtu piemērotas bērnam, lai bērns rotaļām domātās lietas būtu patiešām viņam atbilstošas, ne par lielu, ne par mazu, ne pārāk smagas, lai viņš ar tām spētu darboties. Tātad bērna attīstībai saskaņā ar Marijas Montesori piedāvāto metodi ir nepieciešamas divas vides: bērna pašveidotā vide un pieaugošo iekārtota vide.
Nākošais sistēmas elements ir palīgs. Tas var būt pedagogs vai vecāki, cilvēks, kas palīdz bērnam iepazīt šo pasauli. Viņiem jābūt labi sagatavotiem, jo viņi aizpilda bērna laiku. Pedagogs vai vecāki organizē bērna vidē, dažādās darbības izpausmēs. Viņiem ir jārespektē bērna vēlmes, jo tās virza bērna attīstību. Galvenais moments, kas jāatceras, ka pedagogs vai vecākais ir tikai palīgs. Viņš nekāda gadījuma nedrīkst kļūt par vadošo elementu. Bērns ir šī procesa virzītājs, jo viņš ar pārliecību izvēlas to darbu, kas atbilst viņa interesēm. Montesori izvirzīja bērna pašdarbības principu. Bērna pašdarbības avots ir viņa bērnišķīgā spontānā brīvības izjūta. Pedagogs vai vecākais tikai koriģē bērna vēlmes. Tāpēc Montesori metodē darbojas princips, saskaņā ar kuru ir aizliegti sodi un aizliegumi. Bērnam nedrīkst aizliegt iepazīt pasauli un iegūt jaunas zināšanas, kā arī sodīt par to. Nav arī apbalvojumu. Montesori uzskata, ka ir slikta tāda audzināšanas sistēma, kura paredz uzslavu lietošanu, lai panāktu bērna mācīšanos. Uzslava, apbalvojumi un sodi iedarbojas uz cilvēces slikto pusi – uzskata Montesori. Ja tos lieto, tas sanāk, ka bērns izpilda darbības nevis pēc paša vēlmēm , bet gan ārēja ietekmē.

Tāpēc viņas metodi dēvē arī par ,,brīvo audzināšanas’’ metodi. Montesori izpratnē nodrošināt bērnam brīvību, nozīmē nodrošināt bērnam priekšmetu un materiālu brīvo izvēli, brīvu pārvietošanos, lai sadarbotos ar citiem bērniem un dzīvē vispār, kā arī brīvi izvēlēties koncentrēšanas ilgumu, tas nozīme pašam noteikt, cik ilgi nodarboties ar katru noteiktu darbību. Ar bērna brīvību viņa arī saprot neiejaukšanos bērna augšanas procesā. Viņa nenoliedz, ka pastāv nepieciešamība arī pēc ārējas palīdzības, bet tikai tādai, kas nekādi netraucē, neierobežo bērna paša kustības. Tātad galvenais dotas metodes darbības princips ir bērna brīvas pašattīstības princips.
Viens no interesantākajiem sensitīvajiem periodiem ir tā sauktais ,, kārtības periods”. M.Montesori apgalvo, ka bērnam, sākoties otrajam dzīves gadam un turpinoties apmēram divus gadus, piemīt ,,raksturīga kārtības mīlestība”. Bērnam kārtība un stabilitāte apkārtējā vidē ir nepieciešama tāpēc, ka viņš veido pats sevi no šīs vides elementiem. Viņa prāts nav tikai apkārtējas vides spogulis. Jau no paša sākuma notiek informācijas atlase, veidojot bērna priekšstatu krātuvi.
Vienlaicīgi ar sensatīvo kārtības periodu un daļēji saistībā ar to parādās maza bērna interese par maziem objektiem. Jāatceras, ka šajā periodā rodas ne tikai bērna prāta noteikta attieksme pret attiecīgajiem vides elementiem, bet attīstības procesā izveidojas un pilnveidojas arī noteikta funkcija. Ir zināms, ka bērns pirms saprata iestāšanās izrāda sevišķu interesi par visdažādākajiem maņu iespaidiem- krāsām, skaņām, formām utt. Šis vecums sakrīt ar maņu orgānu pilnveidošanās procesu. Montesori uzskata, ka tas ir pamats, uz kā bērns vēlāk var veidot izvērstāku radošo domu un skaidrāku abstraktu ideju.
M.Montesori atklāja, ka vislabākais vecums, kas mācīties rakstīt ir trīsarpus līdz četrarpus gadu vecumam. Vecumā no septiņiem līdz deviņiem gadiem bērns pārdzīvo gramatikas sensitīvo periodu.
Pie valodas apgūšanas Montesori pieskaita arī matemātiku, uzskatot, ka tā ir viena no cilvēka valodām, turklāt tikpat dabiskā, piemēram , žestu valoda. 
Jāatzīmē, ka bērnam vieglāk ir attīstīties un mācīties grupā ar citiem bērniem. Bērns labāk apgūst vielu, ko skaidro cits bērns nekā pieaugušais. Tas var būt izskaidrojams ar to, ka pieaugušais redz lietas savādāk nekā bērns.

Marija Montesori savas audzināšanas teorijas ietvaros izstrādāja speciālus didaktiskus materiālus, kas palīdz bērna attīstībā. Viņa atzīst, ka tas, ko bērns izvēlas, ir nozīmīgs viņam pašam. Montesori materiāli paver jaunas iespējas bērnu attīstīšanā un rehabilitācijā, ievērojot bērna spējas, sensatīvos periodus un īpašās intereses. Visi Montesori sistēmas didaktiskie materiāli attīsta bērna rēķināšanas pamatiemaņas, vizuālas spējas, sagatavo abstraktai domāšanai, jo darbojoties ar šiem materiāliem , bērns salīdzina, mēra, šķiro.
Savas pedagoģiskās darbības sākumā viņa izstrādājusi didaktisko materiālu, kas sastāvēja no 26 ierīcēm, kas paredzētas sajūtu attīstīšanai, atskaitot garšas un ožas sajūtas.
Visiem didaktiskiem materiāliem, ko izstrādājusi Marija Montesori, ir viena kopīga īpašība: katrs didaktiskais materiāls bērnam ir interesants, bet bērnam, darbojoties ar to, iespējama arī kļūdīšanās, un šīs kļūdas (neveiksmīgs mēģinājums) pašas rosina bērnu atkārtot vingrinājumu, izlabot tās.

Vērtējot Marijas Montesori ieguldījumu pedagoģijā, parasti uzsver, ka viņa nav bijusi teorētiķe, bet gan tikai praktiķe un visu, ko darījusi, pati izrisinājusi no saviem bērnu novērojumiem. Viņai bija savs īpašs, autonoms redzesloks. Marija Montesori savas metodes izstrādes laikā pierādīja un zinātniski pamatoja daudzu priekšstatu par bērna audzināšanu maldīgumu.
Montesori atklāja eksperimentālās pedagoģijas milzīgo nozīmi pedagoģiskajā darbā un vērsa uzmanību uz skolēnu fiziskās un morālas pārslodzes cēloņiem, uz vecumposmu psiholoģisko īpatnību neievērošanu.

 http://www.montessori.lv

http://www.gudrinieks.lv

** Dārgais lasītāj!
Priecājamies, ka Tu baudi un dalies ar mūsu portāla lasītavas rakstiem.
Vēlamies vien atgādināt - zināšām bez prakses nav nekādas vērtības!
Apmeklē mūsu portāla notikumu Kalendāru , atrod sev piemērotāko un sāc praktizēt!

Library_page_sparkler-677774_1280
Prāts & psiholoģija

Trīs līdzekļi pret bezpalīdzību

Piecdesmit gadus atpakaļ amerikāņu psihologs Martins Seligmans (Martin Seligman) gāza visus priekštatus par mūsu brīvo gribu. Seligmans ...

397
17. novembrī, 2018
Library_page_qx3aeg_vn9w
Vīrietis & sieviete

Attīstības posmi vīrieša un sievietes attiecībās

Attiecības gandrīz vienmēr ir sarežģīts process. Lai kā mēs necenstos, mums nākas sastapties gan ar savām bērnības traumām, gan nepiepild...

9122
9. aprīlī, 2016
Library_page_screen_shot_2018-11-04_at_19.58.21
Emocijas

Ejiet jaunus ceļus un vecie aizaugs

Apzinātības prakse uz mūsu apziņu darbojas tāpat kā svaigi pavasara zaļumi uz mūsu ķermeni, teica lieliskā terapeite Emīlija Nagoski. Ie...

1127
4. novembrī, 2018
Library_page_dalailama
Būdisms

Cilvēka pieeja pasaules mieram

Viņa svētība Dalailama:   Liksim lietā mūsu kopīgās cilvēciskās vērtībās Lai atjaunotu cilvēka vērtības un sasniegtu ilgstošu laimi, j...

313
31. oktobrī, 2018
Library_page_nature-845849_1280
Zaļā Planēta

Mēs esam daļa no zemes, un tā ir daļa no mums

Indiāņu virsaiša Sietla runa 1854. gadā. Varenais Virsaitis no Vašingtonas informē, ka grib nopirkt mūsu zemi. Turklāt Varenais Virsaiti...

352
28. oktobrī, 2018
Library_page_____________
Apzinatība

Ieklausieties noslēpumainajā

Ieklausieties noslēpumainajā; nenoliedziet to. Nesteidzieties apgalvot, ka tas nepastāv. Visi apziņas cilvēki, kuri staigājuši pa Zemi, t...

3561
16. martā, 2017
Library_page_fantasy-3668208_1280
Vīrietis & sieviete

Sievietes briedums

Sieviete, kura ir iepazinusi sevi un iemācījusies sevi mīlēt, sāk dzīvot pasaulē pavisam citādāk. Tā, kura ir pieņēmusi un iemīlējusi sav...

3645
16. oktobrī, 2018
Library_page_6634148917_3908214848_b
Attiecības

Mīlestība un kāpēc tā sāp

Mīlestība ir sāpīga, jo tā atver ceļu uz svētlaimi. Tā ir sāpīga, jo tā pārveido. Mīlestība ir mutācija, pārmaiņas. Katra transformācija ...

6191
6. oktobrī, 2015
Library_page_photomontage-3351307_1280
Sabiedrība

Visu dzīvo radību labā...

Cik es esmu Tev pateicīga, ka Tu nepiederi to vīriešu skaitam, kuri krāj mantu, izmantojot citu cilvēku darbu. Cik es esmu pateicīga, ka ...

5669
7. decembrī, 2015
Library_page_shutterstock_145507243
Prāts & psiholoģija

Mēs esam tas, ko mēs domājam

Mūsu bezgalīgais Visums ir milzīgs enerģētiskais tīkls, kurā absolūti viss un pilnīgi visi ir savienoti enerģētiskā līmenī. Eksistē tikai...

17386
4. jūlijā, 2016
Library_page_woman-3599869_1280
Emocijas

Negatīvas emocijas: pieņem, saproti un piedzīvo

Kādēļ negatīvas emocijas tik ilgi “neatlaiž”? Šis jautājums bieži tiek uzdots konsultācijās. Tam ir daudz iemeslu, taču bieži vien tas ir...

1558
2. oktobrī, 2018
Library_page_apska_viens
Attiecības

Apskāvienu alķīmija

Kamēr neapskausi cilvēku, ir grūti dažreiz saprast, kā jūs attiecaties viens pret otru – kā mīļotie cilvēki, draugi vai radinieki? Katru ...

1227
26. septembrī, 2018
Library_page_theravada-buddhism-1769592_1280
Pašizziņas prakses

Apzinātības aksiomas

Čarlza Tarta intervija ar Šinzenom Jang   Čarlzs Tarts – psiholoģijas doktors, izcils apziņas un tās patiesā stāvokļa pētniecības zināt...

1693
22. septembrī, 2018
Library_page_universe-voie-lactee-
Apzinatība

Rūpējoties par drošību, mēs zaudējam iespēju atvērties

Ja Tu paslēpsi ziedu istabā, lai tam nepiekļūst ne saule, ne jelkāda vēja plūsmiņa, tad, iespējams, Tu domā, ka esi to pasargājis. Taču š...

4780
22. jūnijā, 2017
Library_page_pra_ts_un_psiholog_ija
Prāts & psiholoģija

Aiziet - dažreiz tas ir labākais, ko jūs varat izdarīt

“Ja tu kādreiz pamanīsi sevi nepareizā stāstā, ej prom” – Mo Villems Tev ir tiesības aiziet no jebkuras situācijas, kurā tu sevi neredzi...

5553
8. septembrī, 2018
Library_page_img_3635
Attiecības

Apzinātas partnerattiecības kā jaudīgs pašizaugsmes veids

No žurnāla "Taka" 2018.g. jūnija numura. Sagatavoja Ilze Ulmane-Rudakova, psiholoģe apmācībā, sistēmfenomenoloģiskās metodes un holodi...

2427
5. septembrī, 2018
Library_page_old-woman-574278_1280
Ķermenis & veselība

Kad tu kļūsti caurredzams

Kad tu sāki uzmanīgi vērot vecākus ļaudis, tu uzzināji, kas tevi biedē – viņi nevar noslēpties. Skatoties uz tevi, nepateiksi, cik dienas...

5828
26. oktobrī, 2016
Library_page_bird-3060888_1280
Darbs ar traumām

Tu tiec atbalstīts

Daudzas no mūsu trauksmēm, īpaši tās, kas ir saistītas ar naudu un attiecībām, rodas no divām zemapziņas bailēm: 1 – “es neesmu pašpieti...

923
30. augustā, 2018
Library_page_apzina_ta_s_attieci_bas
Attiecības

Par attiecībām, apzinātību un mīlestību

Pirms neilga laika Mīlestības Skolu uzrunāja sieviešu (ģimenes) žurnāls “Ieva” un uzdeva mums dažus jautājumus par apzinātām partnerattie...

3207
27. augustā, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=Cetg4gu0oQQ
Vīrietis & sieviete

Why I'm done trying to be "man enough"

Justin Baldoni wants to start a dialogue with men about redefining masculinity -- to figure out ways to be not just good men but good humans. In a warm, personal talk, he shares his effort to reconcile who he is with who the world tells him a man should be. And he has a challenge for men: "See if you can use the same qualities that you feel make you a man to go deeper," he says. "Your strength, your bravery, your toughness: Are you brave enough to be vulnerable? Are you strong enough to be sensitive? Are you confident enough to listen to the women in your life?"

501
26. augustā, 2018
Library_page_erich_fromm_1974
Prāts & psiholoģija

Ja jūs cilvēkiem pajautāsiet, kas ir paradīze, viņi teiks, ka tas ir lielveikals

Publicējam interviju ar Ēriku Frommu no arhīva materiāliem, kurā vācu psihologs stāsta par XX gadsimta sabiedrības slimībām, personības p...

750
20. augustā, 2018
Library_page_whisper-408482_1280
Attiecības

Dziļas mīlestības būtība

Leģendārais dzenbudisma skolotājs Thiķ Ņat Haņs par to, ka mīlēt, pirmkārt, nozīmē saprast otru cilvēku. 1. Ja ūdens krūzē izšķīdināsiet...

12087
28. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=yfkift5KtqI
Vīrietis & sieviete

Чего хотят женщины

Чего хотят женщины... :)

1936
4. oktobrī, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=xcLLVZmif_U
Zinātne & tehnoloģijas

Идеи, которые могут не дать вам сегодня заснуть

Астрофизик Нил Деграсс Тайсон о внеземной жизни и человеческом интеллекте).

2067
21. septembrī, 2017
https://youtu.be/gLtAsC2smfo
Ķermenis & veselība

Human Limits - Martin Strel, Marathon Swimmer

Meet the man who swims the world's longest rivers with crocodiles and piranhas.

2687
26. jūnijā, 2017
Skaņa & balss

Internal Flight - Estas Tonne 2016

We had a long story with this film. The first frames for this project were shot in the spring of 2013, already then we thought that we could quickly compile a fully finished version in a month but at the stage of editing it became clear that the film would have to work a long time still. The material was clearly not enough. From that period to the mid of 2016 in all our travels we filmed something for the "Internal Flight" project, it was always with us in our soul, everything that was filmed was considered through the prism of whether we could use it for the film or not. Finally, in the fall of 2016, we were able to sit down and in a couple of weeks finish the final version of the film that you now see in front of you. The project was written in two languages: Russian and English. Today we present to you the English version of the film, which has not yet appeared anywhere and has not been published anywhere, except for participation in festivals. You can see it on our channels on Vimeo: https://vimeo.com/214881201 And Youtube: https://youtu.be/qApaVLZmH1A Even at the stage of editing we made a short 3-minutes film, which immediately took a couple of prizes at festivals. The full version of "Internal Flight", over the past 2 months, has won 19 different prizes at festivals around the world and does not intend to stop at this. On the approach in the coming months the results of several more festivals where we hope to take some awards. Well, the most important thing! What is this 29 minutes movie about? It's a reflection on life and about finding yourself in this world. This is all that comes to mind in sleepless nights. Who am I? Why are we in this world? Why is this world created in this way and not otherwise? The text and music were born by the brilliant musician Estas Tonne and we are happy that we have become a part of this Creative Way. We did this project for our own pleasure and now we are downloading our many years of work in the open space of the Internet because we are sure that the film will be of interest to many. Especially for Paganel travelers, the most intelligent, well-read, interested individuals who discover the Universe together with us on travel! Have a pleasant viewing and good mood! Appreciate Life, Love, Travel! With all the best, Team Paganel Studio & Estas Tonne Music

2899
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/mYqKjsrFmJA
Joga

Four Paths of Yoga

In this video with lively animation, Sadhguru speaks about the four paths of yoga and tells the story of four yogis who run to an ancient temple to escape the rain.

2285
25. jūnijā, 2017
https://youtu.be/-x8EZrm3Nik
Joga

A Simple Reminder That Anything Is Possible

A Simple Reminder That Anything Is Possible

2383
25. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Un2yBgIAxYs
Ekoloģija

How trees talk to each other

"A forest is much more than what you see," says ecologist Suzanne Simard. Her 30 years of research in Canadian forests have led to an astounding discovery — trees talk, often and over vast distances. Learn more about the harmonious yet complicated social lives of trees and prepare to see the natural world with new eyes.

2799
19. jūnijā, 2017
https://www.youtube.com/watch?v=-0-SL-iswbA
Joga

America's Largest Yoga Class

Welcome to yoga at Grace Cathedral in San Francisco, the largest yoga class in America.

2786
25. aprīlī, 2017
https://youtu.be/DESrcwkeYAQ
Dao

Искусство Китайской медицины

Искусство Китайской медицины - Практики Ци Гун / Тай Чи / Медитация

3184
3. aprīlī, 2017
https://youtu.be/D9xFFyUOpXo

Before the Flood

From Academy Award®-winning filmmaker Fisher Stevens and Academy Award-winning actor, and environmental activist Leonardo DiCaprio, BEFORE THE FLOOD presents a riveting account of the dramatic changes now occurring around the world due to climate change.

3001
6. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=dqTTojTija8

Deep Message to the School System

Deep message to the school system!

3460
2. oktobrī, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YIP4W30GDs4

Ananda Kaulika. Call of the Spirit - the Song of Gara Vasara

Beloved Heart Come soon, come and let's share this Divine news - Let's share the news with open sky and green pastures Spreading this call of the Spirit and Love of Gara Vasara* (* "long summer" or "summer of the spirit") News of the Spirit is - Love is Life Love is Death Love is Pure Gold and this Love happens only in this moment. If you lose this moment Love is lost - So don't miss this moment of festivity Come, come, join us Let's sing, dance and celebrate This moment of Love... **************************************************************************************************** Welcome to Sacred Journey Gara Vasara July, 25-29, Latvia http://garavasara.com/journey2016

3586
3. jūnijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=GRpgwNiWnx8
3637
15. maijā, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=_Y51YETlzgU
Sabiedrība
3323
9. janvārī, 2017